W gminie Gąsawa dnia 30.12.2010r. został powołany przez Wójta Gminy Gąsawa Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Działa on przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie.

Zespół to grupa profesjonalistów (przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, , Komendy Powiatowej Policji, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Sądu Rejonowego), którzy współpracują ze sobą by nie powielać działań podejmowanych przez poszczególne instytucje i opracować możliwie najlepszą strategię przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Gdy do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynie „Niebieska Karta - A", to wówczas jest powoływana grupa robocza, która podejmuje pracę z rodziną poprzez współtowarzyszenie w opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu pomocy, monitorowanie sytuacji rodzinnej i dokumentowanie działań podjętych wobec rodziny.
Grupę roboczą łączy wspólny cel - rozwiązanie problemu przemocy w konkretnej rodzinie.
Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania szczególnej poufności i ochrony informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jak również po zakończeniu pracy w Zespole.

Zgodnie z Art. 9d. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.