Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie jest zróżnicowane pod względem wysokości, zależnie od dochodu osób oraz dochodu na osobę w rodzinie.


Wysokość zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (634,00 zł) a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie.
W przypadku osób w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (514,00 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.